Kad?nlar Uyan?n!

Hamile bir kad?n?n,ülkemizde do?al do?um gerçekle?tirebilmesi için neleri bilmesi gerekir ya da bilmesi gereken bir?eyler var m?d?r?
Bu i?ler eskiden nas?l olurdu?
Anneannem do?uma haz?rl?k e?itimimi alm???
Ne gerek var do?uma haz?rlanmama?
Bebe?im do?du?unda,hastanede onu neler bekler?
Do?um dalgalar?yla nas?l ba?a ç?kabilirim?
Hamileyken spor yapabilir miyim?
Eskiden ebeler vard?,?imdi nerelerdeler?
Ve bunlar gibi bir sürü soru,hamile annelerin kafas?n? kurcal?yor ama art?k cevaplara ula?makta çok kolay…
Do?uma haz?rl?k kurslar?,kitaplar?,dulalar?n art???,ebelerin mesleklerini geri alma çal??malar?,do?al do?umu destekleyen doktorlar,kendine güvenen bilinçli,ne istedi?ini bilen annelerin her zaman yan?ndalar.


Hamilelerle fazla ha??r ne?ir biri olarak,farketti?im bir?eyi sizinle payla?mak istiyorum.Özellikle ilk bebe?ine hamile olan bir anne ister üniversite mezunu olsun,ister ilkokul,ister büyük bir ?irkette genel müdür,ister ev kad?n?,içinde o minik bebe?i hissetti?inde,onu do?urmay? dü?ündü?ünde küçük bir kedi yavrusuna dönü?üyor.Bu ürkeklik,bedenine güvensizlik,korkular,bilinçalt?nda do?al do?urmay? yada sezaryeni inkar büyüdükçe bilgiden kaç?? ba?l?yor.Tabi bu durumu destekleyen birçok d?? etkenide unutmayal?m.
Evet ?u anki ?artlar alt?nda,bebe?inizi do?al yada normal do?umla dünyaya getirmeyi dü?ünüyorsan?z,en az?ndan do?umla ilgili birtak?m seçenekleriniz oldu?unu bilmelisiniz ve seçimlerinizi doktorunuzla payla?mal?s?n?z.
Ben do?uma haz?rl?k e?itimlerini de sonuna kadar destekliyorum.Maddi imkanlar?n?z elveriyorsa gitmenizi tavsiye ederim ama hastanelerin kurslar?n? önermiyorum.

Hamilelik ve do?um kad?nlar?n belkide en sa?l?kl? oldu?u süreçler,bu günlerin tad?n? ç?kar?p içinizdeki güçlü kad?n? uyand?r?n.Bebe?inizi hangi yolla dünyaya getirirseniz getirin o güçlü kad?na ihtiyac?n?z olacak…
sevgiler
özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.