Kristeller Manevras?-Fundal Bask?

Kristaller manevras? adl? müdahale ilk defa 1867 y?l?nda Samuel Kristeller taraf?ndan tan?mlanm??t?r.Do?umun ikinci evresinde anne aday? etkili bir ?ekilde ?k?nam?yorsa veya ?k?nmalar? yetersiz ise,bebe?in kalp at??lar? tehlikeli bir ?ekilde dü?ü? gösteriyorsa,do?umu h?zland?rmak için üçüncü bir ki?inin annenin karn?na 5-8 sn aras? bast?rmas?na “Kristeller Manevras?” (Fundal Bas?) denir.
Bu yöntem ayr?ca kalp ve solunum hastal??? gibi medikal problemleri bulunan ve do?um s?ras?nda fazla yorulmas? istenmeyen anne adaylar?na da uygulanmaktad?r.
Maryland Board of Nursing taraf?ndan bu yöntem,do?umu h?zland?rmak için yap?lmas? gereken uygulamalardan biri olarak görülmüyor ve ço?u Avrupa ülkesinde bu uygulamaya izin verilmiyor.
Kristeller manevras?n?n tehlikeleri;
Anne aç?s?ndan-Perineye travma (y?rt?lma),anüsün etraf?ndaki kaslar?n zarar görmesi,rahimin y?rt?lmas?.
Bebek aç?s?ndan-K?r?klar,sinirler ve beyinde hasar,bo?ulma,omuzun zor ç?kmas?.
2005 y?l?nda yap?lan bir ara?t?rmaya göre (Merhi&Awonuga 2005),do?umun ikinci evresinde kar?na yap?lan bask?n?n kan?tlanm?? bir faydas? yoktur.Geçmi?te bu yöntemin rahmin içindeki bask?y? artt?rd??? ve böylece d??ar? ç?kma gücünü artt?rarak do?umu kolayla?t?rd???na inan?l?rd? fakat ara?t?rmalara göre bu bask?n?n do?umu k?saltmad??? görülmü?tür.
Dünya Sa?l?k Örgütü bu müdahalenin,anne ve bebe?in sa?l?k  durumunu olumsuz etkileyebilece?ini,annenin do?um kanal?nda y?rt?lmalara sebep olabilece?ini söylüyor.
Ülkemizde malesef çok s?k uygulanan müdahalelerden biride Kristeller manevras? do?um plan?n?zda olmas?n? tercih etmedi?iniz bir müdahale ise,hassasiyetinizi mutlaka doktorunuzla payla??n.Bu müdahaleye ne s?kl?kla ihtiyaç duydu?unu sorgulay?n.


Kaynak:www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0004/146812/EPC_FAC_guide_pt2_mod_1C_15C.pdf (sayfa 52)
Michelle Murray,Gayle Huelsmann:Labor and delivery nursing:a guide to evidence-based practice,2009
www.mumcu.com/html/article.php?sid=497

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.