Lohusa ziyareti

image

Do?um sonras? içim k?p?r k?p?r

Geçti?imiz Cumartesi gecesi çok güzel bir do?uma destek oldum. Do?um Avc?lar Hospital’da oldu ve doktorumuz Sevgili Tülay Egeli’ydi. (Gerçekten çok tatl?, s?cac?k, annenin seçimlerine sayg?l? bir doktordu.) Bettina anne harikalar yaratt?. Hikayesini en k?sa zamanda sizlerle payla?acak. Bende bugün onlara lohusa ziyaretine gittim. Biliyorsunuz doulalar sadece do?umda de?il, do?um öncesi ve do?um sonras? anneye destek olurlar.

 

Lohusa ziyareti, doula

Perine çay?, perine f?sf?s, meme ucu ya??, perine çay? kar???m?

Lohusa ziyatine güzel bir hediye torbas? yapt?m. ?çinde süt artt?ran rezene çay?, Bettina’n?n mutlulu?una mutluluk katmak için çikolata, meme ucu bak?m? için yenilebilir hindistan cevizi ya??, perine çay? (çay gibi içilmiyor, do?um sonras? perine bölgesindeki diki?leri rahatlatmak ve iyile?mesini h?zland?rmak için 4 bitkiyi kar??t?rarak demledi?im bir çay. Oturma banyosu yap?l?yor.Tarifini bir sonraki postta yazaca??m.) Ayn? kar???m? sprey bir ?i?eye doldurdum, ona da perine f?sf?s diyorum. Her çi? sonras? kullan?l?yor. Bir sonraki hafta haz?rlamas? için ayr? bir çay kar???m?, do?um sonras? olu?an hemoroid için homeopatik remedi hediye götürdüm. Tabi hikayemizin minik kahraman?n? unutmak olmazd?. Emir için de iki ufak hediyem oldu.

Her lohusa ziyareti, her do?umda oldu?u gibi farkl? ihtiyaçlara göre ?ekilleniyor, ama ortak noktalar? ya?anan do?um deneyimi hakk?nda hep konu?ulmas?. Nas?l yapt?m, ?urada zorland?m, ?urada iyi ki bunu yapt?n gibi. Dolay?s?yla yan?mda hediye olarak götürdü?üm ?eyler de de?i?iklik gösteriyor. Benim lohusa ziyaretlerinde dikkat etti?im konulardan baz?lar? emzirmenin nas?l gitti?i, bebe?in memeyi iyi kavray?p, kavramad???, emzirme pozisyonlar?n? anneye tan?tmak, mastit ve ba?ka meme problemlerinin olmamas? için emzirme ile ilgili ön bilgiyi vermek, meme bak?m? hakk?nda konu?mak, diki? varsa perine çay?n? tan?tmak ve nas?l kullanabilece?ini anlatmak, homeopatiden yard?m isterse gereken remediyi vermektir. Annenin etraf?ndaki destekçilerlede konu?maya çal???r?m. Ona nas?l destek olabilecekleri hakk?nda yard?mc? olmaya çal???r?m.

Cumartesi gecesi do?an Emir, bana destek oldu?um do?umlar?n neredeyse en h?zl?s?n? ya?att?. Her do?um an? bir tecrübe oluyor. Farkl? farkl? an?lar kal?yor geriye. Birde sanki çok uzun süreden beri tan?yormu? gibi hissetti?im anneler…

Lohusa ziyareti, doula

Bettina, ben ve iki günlük Emir Pa?a

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

4 Yorum

 1. Esrin :

  Aman Yarabbi hediyelerin kendisi de sunumu da çok güzel. Nas?l güzel süslenmi?ler. O annenin en k?ymetli hediyesidir onlar. Annenin de gözü ayd?n. Sa?l?kla büyütsün evlad?n?.

 2. seyma :

  Özge, ben de pzt sabah? ayn? hastanedeydim bir gebem için, maalesef benim tecrübem doktor yönünden ayn? olmad?, Tülay Han?m?n iyi oldu?unu duymu?tum, bir insan ne kadar çok ?ey de?i?tiriyor :) Tebrikler
  Ayr?ca hediyelere ve sunumlara bay?ld?m :)

  • Özge Dündar Ta?k?n :

   ?eyma ne tesadüf ama ayn? gün ayn? hastanedeymi?iz:) Malesef doktor seçimi çok çok önemli. Avc?lar hastane olarak anlad???m kadar?yla yo?un ve yeterli ebe yok. Biz gece 24.00 gibi gitti?imizde üç do?um ve bir ebe vard?. Her?eyi otomati?e ba?lam?? gidiyorlard?. Neyse ki hastaneye gidildi?inde anne 7cm di ve cok k?sa bir sürede do?um gerçekle?ti. E?er uzun süre orada kalsayd?k eminim çok zorlan?rd?k. Hastane olarak tavsiye etmem ama Tülin Han?m harika. Çok ba?ka bir kad?n do?umcu…

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.