Normal do?um, beyin dalgalar? ve Metin Hara

Geçti?imiz günlerde Metin Hara’n?n “Yol” adl? kitab?n? okudum. Kitab?n içindeki beyin dalgalar? meselesi fazlas?yla dikkatimi çekti. Benim hem do?uma haz?rl?k e?itimlerimde, hem de doula çal??malar?mda s?kça üzerinde durdu?um yava?lamak (içe dönmek, içgüdülerini uyand?rmak), nefes çal??malar? konular? da kitapta bolca i?lenmi?ti.

Kitab?n ilk bölümlerinde beyin dalgalar? ve onlar?n nas?l çal??t???, hayat?m?zda hangi durumlarda hangi beyin dalgas?n?n etkisi alt?nda oldu?umuz basit bir dille, hepimizin anlayaca?? ?ekilde anlat?lm??. Ben de normal do?um yapmak isteyen annelere bu kitaptan da ilham alarak; do?um sürecinde beyin dalgalar?n?n nas?l de?i?ti?ini, do?um sürecini nas?l etkilediklerini ve normal olarak ba?lay?p, sezaryenla sonuçlanan do?umlar?n asl?nda beyin dalgalar?m?zla olan ili?kisini yazmak istedim.

Do?um sürecinde beyin dalgalar?n?n nas?l de?i?ti?i ile ilgili bilimsel bir çal??maya ula?amad?m, ama Pam England’?n Labyrinth of Birth kitab?nda da bahsetti?i üzere, deneyimli do?um profesyonellerinin gözlemleri, bu dalgalar?n a?ama a?ama de?i?ti?ine i?aret ediyor. Bende destek oldu?um do?umlarda a?ama a?ama annenin nas?l de?i?ti?ini, hangi dalgaya girdi?ini takip edebiliyorum.

?lk önce beyin dalgalar?n? k?saca tan?yal?m.

Beta Beyin Dalgas? (Uyan?k Hal): Sol beyin, erkek enerji, analitik, mant?kl?, sonuç odakl?, problem çözen, dü?ünen, d??a dönük, nesnel, alarm halinde, seni ya?amak için canl? tutar. Günlük hayatta ço?u ki?i beta halindedir. En h?zl? beyin dalgas?d?r.

Alfa Beyin Dalgas? (Uyan?k Hal): Sa? beyin, di?i enerji, yarat?c?, hayal gücü, içgüdüler, sezgiler, duygular, süreç odakl?, içe dönük, öznel. Beta dalgalar?na göre daha yava?t?r. Meditasyon, labirent takibi, nefes egzersizleri, hayal kurmak alfa beyin dalgalar?n? aktif hale getirir. Tansiyon, kalp at??? ve stres hormon seviyeleri dü?er. Gözler kapal? olarak yap?lan gev?eme ve imgeleme çal??malar? alfa dalgalar?n?n daha aktif olmas?n? sa?lar.

Teta Beyin Dalgas? (Uyku Hali): Derin meditasyonda yakalanabilen, uykuya dalmakla, dalmamak aras?ndaki dalga boyutudur. ?yile?tirici ve ?ifaland?r?c? etkisi oldukça yüksektir. Dalga h?z? alfadan da yava?t?r. Bu dalgada beden fark?ndal???n?zdan kopar içe dönersiniz. Biliçalt? kendili?inden ya?anan problemlerin çözümünü bulur. Hani akl?n?zda bir sorun ya da kafan?za tak?lan bir dü?ünce vard?r ve uykuya dalarken kendili?inden akl?n?za bir çözüm dü?er. ??te o dalga tetad?r.

Yukar?da yapt???m k?sac?k aç?klama sonras?nda bile normal do?umun düzgün bir ?ekilde ilerleyebilmesi için a?a??, yukar? hangi dalgada olmak gerekti?ini anlayabilmi?sinizdir.

Normal do?um biz betadayken ba?lar. Belki evdesinizidir, i? yap?yorsunuzdur, çocu?unuzla ilgileniyor, al??veri? için ko?turuyorsunuzdur. Belki de gecedir ve uykunun en güzel yerinde garip bir his ya da hafif sanc?larla uyanm?? ve alarm durumuna geçmi?sinizdir. Acele ile hastane yoluna koyulmak, doktora haber vermek, do?um foto?rafç?s?n? aramak, plan yapmak, hangi yoldan gidece?inizi dü?ünmek beta halinin göstergeleridir.

Hastaneye ula?t?n?z; ?imdi ilk s?rada yat?? i?lemleri yapmak, bir sürü soruya cevap vermek, odaya ç?kmak, muayene ve medikal süreçlerin beyaz ???klar alt?nda ba?lamas? yer al?r. Sen ayd?nl?k odanda kar??ndaki saattin akreple yelkovan?n? seyrederken, nst nin sesi oday? doldurur. Odadaki di?er insanlar sürekli seninle konu?maya, sanc?lar?n? maç skoru gibi takip etmeye, seni ne?elendirmeye çal???r. Fark?nda olmadan do?umun do?al sürecine sekte vurulmaya ba?lanm?? ve sen beta beyin dalgalar?yla yoluna devam etmek zorunda kalm??s?nd?r. Bu durum uzun zaman böyle sürerse ve sen asl?nda do?an?n sana bah?etti?i ve epidural gibi a?r? kesicilerin olmad??? zamanlarda kad?nlar?n a?r?yla bu hediye ile ba?a ç?kt??? ve seninde içinde kay?tl? o bilgiyi asla kullanamazs?n. Hep betada kal?rs?n.

Uyan?k, plan yapan, d??a dönük, bedeniyle ba?lant?l?, içsellikten uzak, yüzeysel, analitik, mant?kl?, sonuç odakl?, erkek enerjili ve sol beyinin i?i de?ildir normal do?um. He olmaz m?, tabi olur. Yukar?da anlatt???m beta dalgalar?n? tetikleyen etkenlerden dolay? bedenin do?urmana izin vermez. Çünkü betadaki insanlar ya kaçma ya da dövü?me e?ilimindedirler. Do?umun hormonlar? sen betadayken etkin bir ?ekilde çal??amaz, do?umun yava?lar ya da durur. Bunun betadan oldu?unu asla farketmeyen do?um profesyonelleri seni rahatlatmak, gev?etmek, sa? beyini uyarmak, seni alfaya indirecek yöntemleri kullanmak yerine dayarlar suni sanc?y?, arkas?ndan takarlar epidurali ve ?a?koloza dönen bedenin belki bir ?ekilde do?urur. ?imdi günümüzün do?um ortamlar?n? dü?ünürsen neden bu kadar çok ilac?n do?um sürecine kat?ld???n? daha iyi anlayabilirsin.

Yaz?n?n devam? için Ht Hayat ? t?kla.

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.