Rutin epizyotomi istemiyoruz!

Normal do?um kesisi

Ülkemizde doktor e?li?inde yap?lan do?umlar?n yakla??k %99 unda rutin epizyotomi uyguland???n? biliyor musunuz?


Epizyotomi vajina ve anüs aras?ndaki perine bölgesine uygulanan cerrahi bir kesidir. 1960’larda hatta çok daha eskiden uygulanmaya ba?lanm??, zamanla yarar?ndan çok zarar? oldu?u ispatland?kça 1980’lerden sonra dünyadaki uygulama oran? yava? yava? azalm??t?r.


Ço?u doktor bu kesiyi perine bölgemizde kontrolsüz y?rt?lmalar olmas?n diye rutin olarak uygulad?klar?n? söylerler. Tabi sormay? ak?l edersek! Oysa ki uzun y?llar önce yap?lan ara?t?rmalarda ciddi ve büyük y?rt?klar?n epizyotomiyle artt???, do?um s?ras?nda gerçekle?en do?al y?rt?klar?nsa yap?lan kesiden daha küçük ya da ayn? boyutlarda oldu?u görülmü?tür.Ülkemizde doktorlar?m?z?n bu konuda ald??? e?itim rutin epizyotomi uygulamay? destekliyor. Do?al olarak bebe?i kesi yapmadan rahim yolundan ç?kartmay? zaten ö?renmedikleri için uygulamaktada isteksiz davran?yorlar.


Rutin epizyotomi istemiyorsan?z hamileli?inizin ilk aylar?nda doktorunuzun bu müdahale ile ilgili dü?üncelerini, ne s?kl?kta uygulad???n? sormal?s?n?z. Kafan?zdaki soru i?aretlerini en ba?tan konu?mazsan?z ilerleyen aylarda doktor de?i?tirmek zorunda kalabilir ya da kaderinize raz? olursunuz.


Bebe?inizi s?rt üstü yatarak doktorunuzun ya da ebenizin bebe?inizin ba?? göründü?ünde iyi niyetle bir an önce do?urman?z? isteyen “IKIN IKIN” tezahüratlar? da rutin epizyotomi uygulamas?n? artt?r?r. Doktorunuz do?umu be?, on dakika k?saltmak için kesi yapmaz ve sizi bilinçli bir ?ekilde yönlendirip, bebe?inizin ba??n?n yava? yava? d??ar? ç?kmas?na izin verirse emin olun ne y?rt?k olu?ur ne de epizyotomiye ihtiyac?n?z olur. Tecrübeli bir doktor zaten o esnada sizin cinsel organ?n?za yap?lacak cerrahi bir kesiye ihtiyac?n?z olup olmad???n? anlar ve bu müdahaleye o an karar verir, siz daha hamileyken de?il.


Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO), vajinaya uygulanan kesiyi tamamen ortadan kald?rman?n mümkün olmad???n?, epizyotomiyi ancak gerekti?i zamanlarda (bebek s?k?nt?ya girdi?inde, kalp at??lar? dü?tü?ünde, acil olarak d??ar? ç?kar?lmas? gerekti?inde vs.) yani ortalama tüm do?umlar?n %10’unda uygulanmas? gerekti?ini söylüyor.


?ngiltere’de %20, Hollanda’da %24’ten az olan epizyotomi oranlar? birazda bizlerin bilgisizli?i ve otoriteye olan sessizli?imiz yüzünden dü?müyor. Ço?u kad?n kendi do?umlar?n?n, bedenlerinin hakimiyetini doktorlar?na b?rak?yor. Oysa ki doktorlar bizlere yard?mc? olmak ve herhangi bir t?bbi müdahale gerekti?inde uygulay?p, rahat bir do?um gerçekle?tirmemiz, sa?l?kla bebeklerimize kavu?mam?z için yan?m?zdalar. Onlar olmasa da do?urabilece?imizi, k?rsak kesimlerde hala ilkel ?artlar alt?nda do?um yapan kad?nlar oldu?unu, normal ilerleyen bir do?umun hiçbir t?bbi müdahaleye ihtiyac? olmad???n? unutmadan, bilgilenerek, soru sorarak, doktorlardan çekinmeden do?um sürecimizi kendi elimize almal?y?z.


?drar kaç?rma, cinsel ili?kide al?nan hazz?n azalmas?, rahim sarkmas?, kontrolsüz y?rt?klar?n olu?mas?n? engellemek için uygulanan rutin epizyotominin hiçbir yarar?n?n kan?tlanmad???, buna kar??l?k zararlar?n?n oldu?u Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO) taraf?ndan aç?klanm??t?r.


Unutmay?n rutin epizyotomi do?umlarda kullan?lmas? zorunlu bir müdahale de?ildir! Bizde hem bu müdahaleden korunmak hemde perine bölgemizi esnetmek ve do?al y?rt?k olas?l???n? azaltmak için bir?eyler yapabiliriz, yar?n onlar? da yazaca??m.

?imdilik iyi geceler…
Sevgiler :o)

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

1 Yorum

  1. Gözde :

    Ayrıca rutin epizyotominin yırtıkları engellemediği ve doğal yırtıkların daha çabuk iyileştiği görülmüş. Çok faydalı bir paylaşım olmuş arkadaşım ellerine sağlık :)

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.