10 ad?mda normal do?um-2

Sizin için yazd???m normal do?umu kolayla?t?racak ipuçlar? yaz?ma devam ediyorum. Listemizin ilk be? önerisi BURADAYDI.
6- Zinde kal?n, de?i?en bedeninizi sevin!
Hamilelik sürecinde de?i?en bedeniniz, bazen rahats?z ve mutsuz hissettirebilir. Unutmay?n bu de?i?imler geçicidir. Al?nan kilolar, vücudunuzda olu?an ödem, do?um sonras? kolayl?kla at?labilir, yeter ki kendinizi b?rakmay?n. Hamilelik sürecinizde hareketli olun, egzeriz yap?n. Hamile yogas? ve pilatesi yaparak kendinizi gev?emi?, güçlü ve esnek hissedersiniz. De?i?en vücut yap?n?zdan kaynaklanan a?r?lar?n azalmas?n? hatta ortadan kalkmas?n? sa?layabilirsiniz. Kuvvetli ve gev?emeyi ö?renmi? bir vücut, do?umda size oldukça yard?mc?d?r.
7- Do?umu kolayla?t?racak pozisyonlar? ö?renin
Do?um sürecinizde hareketli olman?z hem do?umu h?zland?racak, hem de bebe?inizin do?um kanal?ndan kolayca geçmesini sa?layacakt?r. Ayr?ca baz? vücut pozisyonlar? do?um dalgalar?n? daha kolay geçirmenizi sa?lar, hamilelik sürecinde bunlar? ö?renin ve do?um destekçinizle payla??n.
8- Günleri, haftalar? ve saatleri unutun
Ço?u kad?n gebeli?inin 38. haftas?nda do?umunun ba?layaca??n? dü?ünür ve 38. haftaya eklenen günler geçmek bitmez. Ve nihayet do?um ba?lar.  Bu sefer de saatler say?lmaya  ba?lar.  “Daha ne kadar sürecek”, “Bebe?imiz ne zaman do?acak”… Bu cümleler do?umda oldukça s?k duyulur. B?rak?n zaman?, bebeklerin bizim gibi saatleri yok! Yapman?z gereken tek ?ey, do?um sürecine teslim olmak ve bu mucizevi süreci keyifle ya?amakt?r.
Normal do?umu kolayla?t?rmak

10 ad?mda normal do?um

9- Do?um sürecinde aç ve susuz kalmay?n
T?p dünyas?nda yap?lan yeni ara?t?rmalar, kad?nlar?n do?umda yemek yemelerinin ve s?v? almalar?n?n do?um sürecine herhangi bir zarar? olmad???n? söylemektedir. Enerjiye ve güce maksimum ihtiyac?n?z olan bu süreçte sizi aç ve susuz b?rakmalar?na izin vermeyin.
10- Pozitif olun ve zihninizi do?uma pozitif hikayeler, hayaller ve insanlarla haz?rlay?n
Hamilelik sürecinde sizin kararlar?n?z?, seçti?iniz do?um ?eklini, içinizdeki pozitif enerjiyi vampir gibi çeken insanlardan uzak durun. Pozitif do?um hikâyeleri okuyun, zorlu do?um hikâyelerini büyüterek kahramanl?k hikâyesi gibi anlatan kad?nlar?n laf?n? balla kesin ve yanlar?ndan uzakla??n. Her sabah bebe?inize “Günayd?n” diyerek uyan?n ve beraber ne güzel bir do?um süreci geçirece?inizin hayallerini kurun.
Bedenlerimiz do?urmak için tanr?sal dokunu?larla programlanm??, e?i benzeri olmayan harika kad?nlar?z, bunu da hiç unutmay?n!
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.