Rahat bir do?um için

Rahat bir do?um için

Rahat bir do?um için

Do?umda a?r?y? kesmeye çal??mak asl?nda do?umun do?al sürecine ayk?r?d?r. Öncelikle bilinmesi gereken ?ey, tüm süreçte ya?anan fiziksel yo?unlu?un ( a?r?, sanc?, dalga, bas?nç nas?l ifade etmek isterseniz) bebe?inizle sizi birbirinize kavu?turacak olmas?d?r.
Do?al do?um sürecindeki anne sanc?larla sava?mak yada onu anestezik maddelerle yok etmeye çal??mak yerine, do?um öncesi ilaç d??? a?r? kesicileri ve nefes tekniklerini ö?renerek do?umda uygular, sanc?larla uyum içinde akar, bedeninden yükselen hisleri takip eder ve kesintisiz fiziksel, duygusal destek al?rsa hiçbir a?r? kesiciye ihtiyac? kalmadan kolayl?kla bebe?ini dünyaya getirir.
Do?um sürecindeki sanc?lar? hissetme alg?s? en basit olarak iki ?ekilde daha yüksek hissedilebilir. Birincisi fiziksel durumlard?r. Bunlar? da ikiye ay?rmak isterim. ?lki bebe?in pozisyonundan kaynaklanan yo?un hisler ve ikincisi annenin fiziksel konforundan kaynaklanan yo?un hislerdir.
Bebe?in do?um için en uygun pozisyonu ba??n?n a?a??da oldu?u ve yüzünün annesinin omurgas?na bakt??? pozisyondur. Bu pozisyonun d???ndaki duru?larda, çat? darl???, iri bebek ( kime göre iri?) denilen durumlarda do?um sürecine giren bebeklerin anneleri, do?umda daha yo?un bask?lar, sanc?lar hissedebilir ama bu durumlarda dâhil do?al do?um yapan pek çok anne bebeklerini sa?l?kla kucaklar?na alm??lard?r… Zaten doktorlar? bu konuda gerekli bilgileri do?um öncesi aileye verecektir.
?kincisi ve bence en s?k kar??la?t???m?z annenin fiziksel konforunun, do?umdaki hareket özgürlü?ünün gereksiz yere elinden al?nmas?d?r. Bence en önemli nokta buras?d?r çünkü yukar?da sayd???m fiziksel durumlardan kaynaklanan yo?un hislerin en aza indirgenmesi, anneye hareket özgürlü?ünün sa?lanmas?yla gerçekle?ebilir.
Yaz?n?n devam? için Ht Hayat…
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.