Sabah Bulant?lar?n? Azaltmak

Gebelikteki sabah bulant?lar?n? azaltmak için nas?l beslenmeliyiz?

1. K?zart?lm?? yiyecekleri tüketmeyi azalt?n.Üzeri domates soslu k?zartmalar size çekici gelse de,özellikle bu s?caklarda yememenizi tavsiye ederim.
2. Midenizi buland?ran yemek ve kokulardan bir süre uzak durman?zda fayda vard?r.
3. Ak?am uyumadan önce yatak ucuna at??t?rmal?k ?eyler koyup sabah uyan?nca ilk bunlardan at??t?rmak da faydal? olacakt?r.
4. K?rm?z? et bulant? hissini art?rabilece?i için olabildi?ince az tüketilmelidir.
5. Gün içinde ö?ün say?s?n? art?r?p,ana ö?ünlerin yan?na ara ö?ünleri eklemek faydal? olacakt?r. Böylelikle kandaki ?eker düzeyi istenilen seviyede kalm?? olur. Kan ?ekerindeki düzensizliklerin,sabah bulant?lar?n? tetikleyen sebeplerden birisi oldu?unu unutmay?n.
7. Zencefilin de sabah bulant?lar?n? azaltmaya yönelik bir etkisi vard?r. Zencefil çay? içmek veya a??zda zencefil kökü tutmak sabah bulant?lar?na iyi gelecektir. Zencefil ayr?ca yemeklere de kat?labilir.Tabi zencefili seviyorsan?z.
8. Mideniz buland???nda nane ya?? koklamakta iyi gelir.Ama saf uçucu bir ya? olmal?.Bu konuda http://www.momma-zen.com/Turkish/aromatherapytr.html Jo’dan yard?m alabilirsiniz.
9.Accupresure da (vücutta belli noktalar?nda sinir uçlar?na elle bask?) mide bulant?s? ve mide yanmas?na oldukça faydal?d?r.Bunun için i?inin ehli bir profesyonelle çal??mal?s?n?z.
10.Sea-band denen bilekli?i deneyebilirsiniz.Oldukça etkili oldu?unu duydum,denemeye de?er.Sat?n alabilece?iniz bir link buldum,buyrun :)http://www.bakimstore.com/saglik-urunleri/bulanti-onleyici/sea-band-bulanti-onleyici-bileklik.htm
10. Ayr?ca sabah bulant?lar?yla ba? edebilmek için hekim tavsiyesiyle B6 vitamin takviyesi al?nabilir. B6 vitamini içeren besinlerin tüketimi de yararl?d?r. A??r? derecede B6 vitamin takviyesi al?nmamal?d?r.Kafan?za göre vitamin almay?n!!!
11. Olabildi?ince sakin, stressiz ya?amal? ve heyecan yaratacak ?eylerden de uzak durulmal?d?r. Çünkü bu tür etkenler mide bulant?lar?n? art?rabilir.
12. Kusmalardan dolay? ya?anacak s?v? kay?plar? için bol s?v? al?m? yap?lmal?d?r. Taze s?k?lm?? meyve sular?, et suyu, çorba, su s?v? ihtiyac?n? giderecektir. Ayr?ca sulu meyvelerden de mesela karpuz ve kavundan da yenebilir.
Baz? hamile kad?nlarda normal sabah bulant?lar? ve kusmalardan farkl? olarak a??r? derecede mide bulant?s? ve kusma durumu ortaya ç?kabilir. Bu durumun etkisiyle kad?nda kilo kayb?, vücudun a??r? susuz kalmas? gibi belirtiler de görülür.
Bulant?s?z günler,geceler,sevgiler…
Özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.