Sihirli Bebek Tutu?u

Bebe?iniz iyi beslenmi?, alt? kuru ama m?zm?zlan?yorsa birde bu ?ekilde tutmay? deneyin. Bu tutu?a ” kolik tutu?u ya da sihirli bebek tutu?u ” deniliyor ve hemen hemen her bebe?in sakinle?mesinde i?e yar?yor. 
Bebe?inizin s?rt?n? gö?üs bölgenize do?ru tutun, ikinizin de yüzü öne baks?n. Aynen resimde oldu?u gibi sol kolunuzu, bebe?inizin sol omzunun üzerinden geçirip sa? uyru?unu tutun. (Tabi tam ters kolla da tutabilirsiniz.) Kollar?n?n her biri, sol kolunuzun iki taraf?ndan yere do?ru sarks?n ve sizde bebe?inizin baca??n? s?k?ca kavray?n. Omuzlar?n?z? gev?ek b?rakmaya çal???n, isterseniz bir eliniz serbest kalabilir.

Sol kolunuzu kullanmak bebe?inizi de sol taraf?na yat?r?r ki baz? bebekler için bu pozisyon oldukça yat??t?r?c?d?r.
?imdi birde hafif hafif sallanabilir, minik bebek sekmeleriyle bebe?inizi sakinle?tirebilirsiniz. Bu tutu?ta bebe?inizin yüzünü göremeseniz de bedeninin gerginli?iniz hissedebilirsiniz. Ba??n?n arkas?n?n k?r??maya ve bedeninin gerilmeye ba?lad???n? görürseniz birazc?k dönün. Bebekler önlerine gelen bu yeni manzarayla ve bebek sekmeleriyle sakinle?ebilirler. 
Ancak, gerçekten emmeye ihtiyac? olan bir bebe?e, daha fazla emmesi d???nda hiçbir ?ey fayda etmez.
Sevgiler
Özge

Kaynak: Emzirme Sanat?- La Leche League International.
Diane Wiessinger, Diana West, Teresa Pitman

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.