Slingle Bebek Ta??ma

Baby-sling


Slingle bebek ta??ma,çok eski bir bebek ta??ma yöntemidir. Sling kullanmak çok sa?l?kl?d?r çünkü sling sentetik kuma?tan de?il pamuk ve keten gibi do?al malzemelerden yap?lan kuma?lardan yap?l?r. Duru? pozisyonu ile kemik geli?imi desteklenmektedir. Bebe?iniz sling içindeyken kendini annesinin kuca??nda gibi hisseder, bu yüzden yeni do?mu? bebe?inizi Sling le kolayl?kla ve rahatl?kla ta??rs?n?z. Sling sayesinde iki elinizde bo? olaca??ndan hem evde hem d??arda birçok i?i kolayl?kla yapabilirsiniz. Ayn? zamanda baby-sling kullan?rken, bebek daha sa?l?kl? büyür. Neden mi?


Holding (Dogru ?ekilde bebek ta??ma metodu)
Bebek do?duktan sonra tamamen annesine ba??ml?d?r, kendi kendine istedi?i hareketleri yapamaz. Bu yüzden en az 6 ayl?k olana kadar genelde annenin kuca??nda durur. Eskiden de oldu?u gibi annelerin elleri bebeklerin ta??nd??? en do?al yerdir. Bebe?in fiziksel ve psiklojik geli?imi anne taraf?ndan nas?l ta??nd???na kalite ve süre olarak ba?l?d?r (anne kuca??nda ne kadar çok bebek durursa bebek için o kadar iyidir). Do?ru ta??ma ?ekli bebe?in omurgas?n?n, kafatas?n?n ve kaslar?n?n do?ru geli?mesini sa?lar.
Omurga
Bebe?in omurgas?nda ilk do?du?unda hiç bir k?vr?m yoktur ama normalde 4 k?vr?m olu?mas? beklenir. Bebek 1,5 ayl?kken boyun k?vr?m? olu?ur çünkü bebek yüz üstü yatarken kafay? kald?rmaya ba?lar. Bebek yakla??k 4-6 ayl?kken bel k?vr?m? olu?ur çünkü bebek sürünmeye ve oturmaya ba?lar. Geri kalan k?vr?mlarda 1 ya??na do?ru olu?ur. Bu k?vr?mlar?n do?ru bir ?ekilde olu?mas? çok önemlidir çünkü bunlar bebe?in bütün vücüdünun sa?l?kl? bir ?ekilde geli?mesini sa?lar. Bu k?vr?mlar?n do?ru geli?mesi do?ru ?ekilde bebek ta??ma metoduna ba?l?d?r. Do?ru bir ?ekilde bebe?inizi tuttu?unuz zaman omurgaya fazla a??rl?k gelmez ve omurga do?ru bir ?ekilde geli?ir. Aksi halde omurga ile ilgili de?i?ik rahats?zl?klar olu?ur (scoliosis, radiculitis, osteochondrosis, disk kaymas? vb.)
Kafatas?
Normalde yeni do?an bebe?in kafas?n?n yuvarlak veya yumurta formunda olmas? gerekir. Bu formlar kolay kolay deforme olmaz ve beyni d?? etkilerden koruyarak onun normal geli?mesini sa?lar. Ama bebe?in kafatas?n?n ek yerleri çok yumu?akt?r ve devaml? olarak tek taraftan bas?nca maruz kal?rsa deforme olur. E?er bebe?in kafas? bir yere yaslanmaz ve havada as?l? kal?rsa bu problemi ortadan kald?r?rs?n?z. Bu yüzden 6 aya kadar bebe?in devaml? annenin kuca??nda olmas? gerekir. Bebek uyuyaca?? zaman ya annenin kolunda uyur yada ayr? yatt??? zaman kafan?n duru? yönünü hem sa? hemde sol tarafta yat?? süresi yakla??k ayn? olacak ?ekilde her zaman de?i?tirmek gerekir. Bebek kendi karn?na dönmeyi ö?renene kadar bu kontrol edilmelidir.
Orta kula??n geli?mesi
Orta kulak annenin yapt??? hareketlere göre daha bebek anne karn?nda iken geli?meye ba?lar. Bu geli?imin bebek do?duktan sonra da devam edebilmesi için bebe?in hareket etmesi gerekir ki vucudun dengeli bir ?ekilde hareket etmesini sa?layan orta kulak geli?imini tamamlas?n. Bu yüzden bebe?in anne kuca??nda ta??nmas? orta kulak geli?imini de sa?lar.
Kalça geli?imi
Bütün bebekler yeni do?duklar?nda kalçalar? tam geli?memi? bir ?ekilde do?arlar. Kalça geli?imi 3 ile 6-8 ay aras?nda olu?ur. Noröal kalça geli?iminin tamamlanabilmesi için 3. aydan sonra bebe?in kurba?a pozisyonunda ta??nmas? gerekmektedir. Bu yap?l?rken her iki kalçan?n da hem kemik hemde kas olarak simetrik ve sa?l?kl? bir ?ekilde geli?ebilmesi için bebe?i hem sa? hem sol her iki tarafta yakla??k olarak e?it sürelerde ta??mak gerekir.
Son ara?t?rmala göre Afrika da kalça ç?k?kl???na hemen hemen hiç rastlanmamaktad?r çünkü orada baby-sling çok yayg?n bir ?ekilde kullan?lmakta ve bebekler kurba?a pozisyonunda ta??nmaktad?r. Gürcistanda ise kalça ç?k?kl???na çok s?k rastlanmaktad?r, çünkü orada bebekler s?k? bir ?ekilde kundaklan?p yat?r?ld?klar?ndan kalça geli?imlerini do?ru bir ?ekilde yapamamaktad?rlar.
Baby-slingle bebek ta??ma
Her anne baby-sling kullanarak hem ev i?leri yapabilir hemde her iki elide bo?a ç?kt??? için her türlü ?eyle me?gul olabilir. Bugüne kadar bulunan en sa?l?kl? ve zarars?z bebek ta??ma yöntemi baby-sling tir. ABD de yap?lan ara?t?rmalar (R. Keyses, Karlayl Klini?i, Pensilvanya, ABD) sling in ideal bebek ta??ma yöntemi oldu?unu göstermi?tir. Bebe?inizi yatay bir pozisyonda Sling le rahatl?kla ta??rken Sling bebe?in omurgas?n? ve boynunu sa?l?kl? bir ?ekilde tutup ayn? anne kuca??ndaki gibi onu sa?l?kl? bir ?ekilde tutar. Daha büyük bebekler (3-4 aydan büyük) onun içinde sa?l?kl? bir ?ekilde oturabilirler ve bebek ta??n?rken vucudun a??rl??? ayaklar?na geldi?inden omurgas?na gelebilecek gereksiz yüklerden de kurtulmu? olur. Hem de bebek her tarafa bakabildi?inden bebek Sling içindeyken s?k?lmaz. Di?er bebek ta??ma yöntemleri (kanguru vb.) bebe?in sadece dik pozisyonda ta??nmas?n? sa?lar ve yatay ta??maya elveri?li de?ildir. Ayr?ca bebe?in bacaklar? as?l? bir ?ekilde bo?ta sallan?rken bütün yük bebe?in omurgas?n?n alt .k?sm?na ve bacaklar?n?n aras?na gelir. Böyle olunca omurgada disk kaymas? ihtimali artar ve omurgan?n do?ru bir ?ekilde geli?me ?ans? azal?r

Kaynak http://www.anna-tr.com/Baby-sling.htm

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.