Sonsuzlukla Kurulan Göbek Ba??

Çakralar ve aura son y?llarda s?kça duymaya ba?lad???m?z terimler…Peki bunlar nedir??imdi bizimle ne alakas? var demeyin :o)Bilmeyenler için k?sa bir aç?klamayla ba?lamak istiyorum.
?nsanlar?n vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana “aura” denir. Bu elektromanyetik alan?n bir çok önemli fonksiyonu vard?r. Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak ya?am?m?z? idame ettirmemizi sa?layan çakralar aurada bulunur ve vücudun çevresini sararak kalkan görevi üstlenirler. E?er sa?lam ve güçlü bir auram?z varsa bize d??ar?dan bir hastal???n yada negatif etkinin gelmesi dü?ünülemez,ruhsal ve fiziksel olarak sa?l?kl? oluruz.
Ara?t?rmac?lar aras?nda çe?itli görü? ayr?l?klar? olsa da,auram?z?n 4 ana katmandan olu?tu?una dair ortak bir fikir birli?i vard?r.Bu katmanlar eterik beden,duygusal beden,zihinsel beden ve ruhsal bedendir.
Eterik bedenin temel i?levi,fiziksel bedenin sa?l?kl? kalmas?n? sa?lamak ve onu evrensel enerji alan? ile ba?lant?da tutmaktad?r.Yedi çakram?zda,bu alanda bulunurlar ve auran?n üst katmanlar?ndan gelen enerjileri bedene alma görevini yerine getirirler.
Embrio,anne karn?na dü?tü?ü ilk andan itibaren dünyay? annesi arac?l???yla alg?lar,ya?ar,minik bir kay?t makinas? gibi her?eyi kaydetmeye ba?lar.Anne sürekli stres alt?nda ya?arsa,bebe?ini sevmez ve istemezse, bebekte yeni olu?an çakra sistemi o daha do?madan blokaja u?ramaya ba?lar.Çocuklardaki enerji merkezleri,7 ya??na kadar her türlü tesirden etkilenmektedir.
Ruh sonsuz ve hacimsiz bir varlikken annesinin rahminde yeni dünyas?na,yeni realitesine geçi? yapar.Sperm,yumurtayla birle?ti?i andan itibaren dünyevi kay?tlar ba?lar.Yeni ruhlar,perdenin arkas?nda hiçbir?eye ihtiyaç duymazken,do?duklar? yeni dünyada yani anne karn?nda s?n?rl? bir bedenin içine girerler.Bu bedenin art?k ihtiyaçlar? vard?r ve bu ihtiyaçlar ilk olarak göbek kordonuyla sa?lan?r.Göbek kordonu iki dünya aras?ndaki köprüdür,Tanr?yla güvenli ba?lar?d?r.Yeni dünyalar? güvenli ve s?cakt?r,besleniyor ve seviliyorlard?r.Annelerinin sevgi dolu sesi e?li?inde güvenle geli?imlerini tamamlar,bedensel ve ruhsal olarak haz?r olduklar?nda annelerinden do?arlar.

Yaz?m?n ba??nda bahsetti?im çakralardan göbek ba??yla yani konumuzla alakal? olan,göbek deli?inin iki parmak kadar üstündeki (manipura)”göbek çakras?d?r”.Solar plexsus olarakta bilinir.Göbek çakras?n?n anatomik ba?lant?lar?;S?rt?n alt?, kar?n, sindirim sistemi, mide, karaci?er, dalak, safra kesesi, otonom sinir sistemidir.Ruhsal olarak,ki?ili?in ortaya ç?kmas?, duygu ve ya?ant?lar?n özümsenmesi, ki?inin varl???n?n ?ekillenmesi, etki ve güç, kuvvet ve bolluk, ak?l, tecrübeleri a?makt?r.
Bu çakrada insanlarla ve maddi dünyayla ili?ki içine gireriz.Bedenimizin duygusal enerjiyi yayd??? bölgesi buras?d?r.Ülserler, midevi sorunlar ve karaci?er, dalak ve pankreasa ait rahats?zl?klar hep dengesiz duygulardan kaynaklan?rlar.Pozitif ve negatif enerji kutbiyetleri de burada yer al?r.Uyumlu çal??mas?nda,kendimizi ayd?nlanm?? ve ne?e dolu hissederiz. Uyumsuzlu?unda ise kasvetli ve dengesiz…
Göbek çakras?n?n ilginç bir i?levide,asl?nda kalp çakras?n?n görevi olan solunumdaki rolüdür.Nefes almam?zda etkin olan diyafram kas?m?z,bu çakran?n alan?ndad?r.

 Nöro-bilimciler de kar?n bölgemizi vücudumuzdaki ikinci beyin olarak adland?r?rlar.Kar?n bölgemiz;hücresel yap?s?,etken maddeleri ve reseptörleri sayesinde beynimize ikizi kadar benzemektedir.?kinci beyin;dü?ünür,hisseder,hat?rlar,karar verir.Özellikle korku,sevinç ve üzüntü gibi yüksek duygularda büyük rol oynar.Prof. Dr. Michael Gershon, The Second Brain
Göbek kordonuda,ikinci beynimiz olan kar?n bölgesinde ve dolay?s?yla göbek çakras?n?n enerji alan?nda bulunur.
Konuyu toparlarsak göbek kordonu bebeklere,yanl?z olmad?klar?n?,beslendiklerini,güvende olup korunduklar?n? ve Tanr?sal ba?lant?lar?n?n dünyaya do?malar?yla devam etti?ini hissettirir.

Do?umumuz göbek ba??m?z ile beraberdir ve dünyaya geldi?imizde ya?ad???m?z ilk ?ok göbek ba??m?z?n kesilmesidir.??te ilk korkular,dünyayla ilgili ilk haf?za kayitlar? bilinçalt?na bu anda ekilir.Bebekler annelerinin s?cac?k,karanl?k,güvenli kar?nlar?ndan,so?uk,ayd?nl?k,gürültülü,kalabal?k bir dünyaya do?arlar ve aniden anneleri ile ba?lar?,onlar daha haz?r olmadan kesilir.Al?n size,bu dünyadaki ilk travma…
Bugüne kadar yeryüzünde ya?ami? pek çok kültürde,göbek kordonu ve plasentan?n derin anlamlar? vard?r.Uzak do?u inançlar?nda göbek ba?? kesilmez.Göbek ba??n?n,cennetle ba?lant? oldu?una inan?l?r.Plasenta do?duktan sonra çe?itli bitkilere sar?l?r ve bir keseye konur.Bu ?ekilde göbek ba?? 3-5 gün içerisinde kuruyup,kendili?inden kopar.Buna “lotus do?um” denilir.Bu do?umun popülaritesi bat? ülkelerinde h?zla art?? göstermekte ve ruhsal aç?dan bebeklerin dünyaya uyumlanmalar?nda,(her?ey do?al sürecinde ve kendili?inden oldu?undan)en pozitif yöntem oldu?una inan?l?r…
Pozitif ve bebe?e sayg?l? do?umlarda;
Dünyaya gelmelerinden hemen sonra,annelerinin ç?plak gö?süne yat?r?lan bebekleri,sakin bir ?ekilde annelerinin s?cakl??? ve al???k olduklar? kalp at??lar? kar??lar.Kendi zamanlar?nda akci?erlerini kullanarak göbek ba?lar?yla ileti?imlerini keserler.I??klar lo?,ortam sessizdir.Bedenleri bu dünyaya al??maya ba?larken,kafalar?n? kald?r?p annelerinin gözlerine bakarlar.Dünyaya do?man?n yumu?ad??? ilk yer anakuca??d?r,dilbe?i?idir.K?sa bir süre sonra bebek,annesini emmeye ba?lar.Emzirilen bebek, yanl?zca sütle de?il,annesinin gözündeki ???kla,kelimelerin yumu?akl???yla,ninniyle,sevgiyle k?saca dille beslenir.Bu ilk 15 dakika,insanlar?n tüm hayat?n? etkileyecek ölçüde önemli s?rlar ta??r.
Sevgiler:o)
Kaynak:Saba Deniz,Esra Ekren ve Zeynep K?l?ç’a çoook te?ekkürlerrrrrr :o)                                  http://indigodergisi.com/75/nd-ikinci-beyin.htm
http://www.psikoloji.com.tr/yetiskin/kadin/dogum-travmalari-bebegi-nasil-etkiler-2825.html
http://www.chakras.gen.tr/reiki_cakra.php

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.