Spontan Ik?nma-Yönlendirilmi? Ik?nma

Ik?nma ço?u annenin,bebeklerini dünyaya getirirken zorland??? bir süreç.Bazen saatler süren aç?lma sürecinin sonunda do?umhaneye giden anneler,?k?namad?klar? için sezaryen olmak zorunda kal?yorlar.Asl?nda ?k?namamak gibi bir?ey sözkonusu de?il.Kad?n bedeni nas?l ?k?naca??n? gayet iyi biliyor.
E?er ?k?nmada sorun ya?an?yorsa,anne muhakkak bir?eylerden rahats?z olmu?,birilerinin do?um alan?nda olmas?ndan etkilenmi?tir.Belki do?umhane çok kalabal?k,belki de ?k?nmaya haz?r olmayabilir.Acaba annenin ?k?nma iste?i ba?lam?? m??

    
Bu,ço?u doktor için annenin ba?ar?s?zl???d?r,anne beceremez!En ac?s? da,bunun anne ?k?rken  söylenmesidir.

Beceremiyorsun!                              
-?t ?u bebe?i!
-Kakan? yapar gibi ?k???nnnn!
-Sanki bir ayd?r tuvalete ç?kmam?? gibi IKIINNNN!
-Olmuyor,bu bebek buradan ç?kmayacak!
-Olmuyor,yapam?yorsun!
-Yaparken bana m? sordun,saatlerdir seninle u?ra??yorum!
-Anne sorar “kesi mi yap?yosunuz?”,doktor cevap verir “kesmezsem ç?kmaz,y?rt?l?rs?n”neyse da??lmayal?m, bunun konumuzla ilgisi yok :)
vs.vs…
Bunlar gerçek,daha kötülerinin de oldu?una eminim.
Hepimizin bildi?i “Yönlendirilmi? Ik?nma” yani,(sanc? boyunca,annenin kendi bedenini dinlemesine izin vermeden,nefesini tutup tüm gücüyle bebe?i itmesi)Böyle ?k?nmak;
*Anneyi ve bebe?i strese sokabilir.
*Bebek çok h?zl? ç?kaca??ndan epizyotomi,y?rt?k riski artabilir.
*Do?umhane,dünyaya yeni gelen bir bebe?i kar??lamaya haz?rlanan ailenin mahremiyet alan?ndan çok,anneye verilen yüksek sesli tezahüratlardan dolay? bir futbol maç?na dönebilir.
Ve malesef,ülkemizdeki do?umlar?n (siz kendi iste?inizi doktorunuzla payla?mad???n?z sürece) %90 bu ?ekilde gerçekle?ir.
Annenin ?k?nma süresince doktoru taraf?ndan yönlendirilmeye ihtiyac? oldu?u anlar tabi ki olabilir (yo?un epidural ald??? için, ?k?nmay? hissedemeyen annelerde) ama her do?umda rutin olarak yönlendirilmi? ?k?nman?n kullan?lmas? gerekmez.
Spontan ?k?nmada;
*Anne ?k?nma hissi gelmeden ?k?nmaz.
*Ik?nma s?ras?nda,nefesini yumu?ak bir ?ekilde vererek,kademeli bir ?ekilde bebe?ini iter.

*Nefes verirken yakla??k 3-5 kez,5-6 sn yumu?ak ve düzgün bir ?ekilde a?a??ya do?ru ?k?n?r.
*Anne nefes verirken yada ?k?n?rken ses ç?kartabilir ve bu seslerin ne kadar do?al oldu?u söylenmeli ve e?er iyi hissediyorsa ses ç?kartmas? konusunda cesaretlendirilmelidir.
*Anne,nefes verirken ?k?n?r ve kar?n kaslar?n? içeri çeker.Kas gücünüde kullanarak bebe?in do?mas?na yard?m eder!!!
*Kas?lmalar yava?lay?nca,normal nefesine döner.
Spontan ?k?nmada,her?ey yolunda gidiyorsa kimsenin acelesi yoktur.Bu ?k?nmada anne,bebe?ini yönlendirilmi? ?k?nmaya göre çok daha yava? do?urur ve böylece y?rt?k,epizyo riski azal?r.Anne kendi bedenini dinler,perine bölgesini nefesiyle gev?etir,bebe?inin vajinadan ç?k???n? hayal eder.Nefesini ve ?k?nmas?n? anüse de?il,vajinaya gönderir.
Benim çok sevdi?im bir örnek var.Bir ketçap ?i?esi dü?ünün,dibinde az?c?k ketçap kalm??.Siz onu a?a?? do?ru sallay?p,?i?eyi s?kt???n?zda ne olur.Az?c?k ketçap h?zla ?i?enin a?z?ndan taba??n?za yap???r.Oysa sab?rla beklerseniz,kalan ketçap ?i?enin a?z?na kadar akar ve sizin minik bir hamlenizle taba?a yumu?ac?k akar.??te ?k?nmakta bunun gibidir…
Bedeniniz 9 ay boyunca bebe?inizi nas?l mükemmel büyüttüyse öyle d??ar? ç?karacakt?r,ona güvenin.
Sevgiler
Özge


Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.