Tekme Tokat Cumhuriyeti

“….. Felaketi duyduktan sonra olu?turulan kriz masas?na yard?m etmek için müracat ettim, beni so?uk hava deposuna yollad?lar. Orada benim gibi gönüllü ve Sa?l?k Bakanl???’ndan resmi görevli insanlar vard?. Ba?l?ca i?imiz ölen i?çilerin kay?tlar?n? tutmakt?. Ölen insanlar ambulanslarla buraya getiriliyor, arkada?lar?m?z onlar? yerlere yat?r?yor ve numaraland?r?yoruz. Bu depo kavun saklamak için kullan?ld???ndan her taraf kavun kokuyor. Bütün i?çiler i? k?yafetleriyle getirildikleri için genelde üstlerinde kimlik olmuyor. Bir görevli gö?üslerine numaralar koyup yüzleri görülecek ?ekilde foto?raflar?n? çekiyor. Çekilen foto?raflar geni? bir alana konulan süpervizyona yans?t?l?yor. Yak?nlar? hep deponun d???nda bekleyip bu foto?raflardan cenazesini tan?y?p al?yor. Günlerdir so?uk hava deposunun önündeki a??tlar? dinliyoruz…” Açelya özel bir büroda çal???yor ve olay olduktan bir gün sonra gönüllü olarak so?uk hava deposunda yard?ma ba?lam??.

Peki Yusufçuk ne yapm??; kazada hayat?n? kaybetmi? bir insana tekmeyle sald?rm??. Ard?ndan yedi günlük i? göremez raporu alm??. Neden; Tekme att??? sa? dizinde k?zar?kl?k ve yumu?ak doku ?i?li?i tan?s? konmu?. Dizi ?i?mi?, a?r?m??…

 Patronu da ba?ka bir vatanda?a tokat? patlatm??; ama tokat? yiyen Taner tam olarak ne oldu?unu anlayamam??. Say?n Ba?bakan? asl?nda onu korumalar?ndan korumak için uzanm?? ama ba?aramam??. Tokat? koruma patlatm??…

 Sonra kendini bilmez birkaç avukat i?çilerin hakk?n? savunmaya gelmi? ama yaka paça göz alt?na al?nm??lar.

 Bir sabah babas? evden i?e giden çocuk aniden kendini kalabal?k bir mezarl?kta bulmu?. Birisi ona mikrofonu uzat?p “baban sana nas?l seslenirdi?” gibi gerizekal? bir soru sormu?. Ne yaps?n gözya??, dram dolu bir haber yakalam??, tabii ki kaç?rmayacak. Minicik çocu?un ruhsal durumu dü?ünecek de?il ya…

Doula Özge Dündar Ta?k?n, Tekma Tokat Cumhuriyeti

Yaz?n?n devam? HT hayatta

Devam? HT HAYATTA

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.