Yan Yatarak Do?urmak

 

Yan yatarak do?um yapmay? tercih eden annelerin y?rt?k ve epizyotomi riskinin daha az oldu?unu biliyor muydunuz? Ülkemizde çatal?n d???nda do?um yapt?rmay? tercih eden doktor çok az olsa da, yurt d???nda yan yatarak do?urmak popülerli?ini sürdürüyor.

Art?k farkl? pozisyonlar kullanarak aç?lma sürecinde do?um dalgalar?n? daha rahat kar??layabilece?inizi ve ?k?nma zaman? geldi?inde vücudunuzu dinleyerek bebe?inizi nas?l istiyorsan?z öyle do?urabilece?inizi biliyorsunuz. 

Yan yatmak hem do?um dalgalar?n? geçerken hem de ?k?nma sürecinde rahat edebilece?iniz pozisyonlardan birisi. Ayr?ca yan yatmak gev?emeye, uzun süren do?um eyleminde annenin yorgunlu?unu azalmas?na yard?mc? olur.

Yan yatman?z bebe?inizin göbek kordonundan böbrek, rahim yada ba?ka iç organlar?n?z?n bask?s?n? azalt?r. Bebe?inizin kalp h?z? kas?lmalar s?ras?nda dü?tü?ünde,anne özellikle sol taraf?na yatmal?d?r. Yine NST ye ba?l? kald???n?z süreç boyuncada s?rt üstü yatmaktan kaç?nmal?, yan yatmay? denemelisiniz.

Yan yatarak do?urmak

Do?umda destek çok önemlidir.

Aç?lma döneminin ikinci a?amas?ndan (4-8cm) ara ara dinlenmek için yan yatmay? tercih edebilirsiniz, ama unutmay?n art?k aktif olmal?, daha çok dik pozisyonlar? kullanmal?s?n?z. Do?umunuzu h?zland?rmak ve bebe?inizin do?um kanal?nda ilerlemesini desteklemek için ayakta durmal?, yürümeli, pilates topunu kullanmal?s?n?z.

Yan yatma seçene?ini uzun süren ve annenin rahatlayamad???, gev?eyemedi?i do?umlarda kullanmak amaca daha uygun olur. Asl?nda anneler kendi bedenlerini dinledikleri ve desteklendikleri sürece vücut zaten onlara otomatik olarak nas?l durmas?, nas?l ses ç?katmas? ve ne yapmas? gerekti?ini söyleyecektir. yeter ki izin verilsin.
Sevgiler
Özge

Kaynak:http://www.givingbirthnaturally.com/side-lying.html#top
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.