Yeni Y?l Bebe?ini Bekliyoruz

Bu aralar beni bir heyecan sard?. En yak?n arkada?lar?mdan birinin bebe?i olacak ve bende doulas?y?m. ?u an 39+1 deyiz ve keyifle bebe?in geli?ini bekliyoruz. 
Do?uma haz?rl?k a?amas?nda arkada??m ve e?i Do-um daki do?um ve bebe?e haz?rl?k kursuna kat?ld?lar, kitaplar okudular. Biz beraber do?um öncesi üç doula çal??mas? yapt?k. Bol bol buzlarla ilaç d??? a?r? kesici teknikleri çal??t?k, do?um posizyonlar? ve nefes egzersizleri yapt?k. Do?um planlayabilece?imiz bir süreç bir?ey olmasa da, bir do?um plan? haz?rlad?k. Ne kadar do?al do?um istese de, acil bir durum halinde yap?lacak sezaryen ameliyat? hakk?nda konu?tuk. 
Hamileli?i boyunca oldukça aktifti, pilates yapt?. 37. haftas?na kadar çal??maya devam etti, hala arada i?e gidip ortal??? bir kolaçan ediyor:)
Arkada??m hamile oldu?unu ö?rendi?i zaman, y?llard?r gitti?i kad?n do?um doktoruna gitmeye devam etti. Fakat ilerleyen haftalar ona, do?umu için do?ru doktorun o olmad???n? gösterdi. 
E?er do?al do?um istiyorsan?z (do?al do?umdan kast?m gereksiz yere hiçbir rutin müdahale olmadan, hareket etme özgürlü?ünüz k?s?tlanmadan do?urmak), doktorunuzla isteklerinizi aç?k aç?k konu?mal?s?n?z. Arkada??mda öyle yapt? ve doktorunu de?i?tirdi. ?imdi çok mutlu ve yeni doktoruna sonuna kadar güveniyor. Do?um sürecinde ne olursa olsun kendisinin tercihlerine sayg? gösterilece?ini biliyor.
Bugün doktor kontrolleri var, bakal?m neler olacak ?
Sevgiler
Özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.